Avainsana: auditointi

Liiton auditointi tehtiin 6.5.2024

JULKAISTU: 8.5.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Liitonkin tavoitteena Tähtimerkkilaadun arvoinen toiminta ja palvelu                                 8.5.2024/KL

Seurojen Tähtiseura-auditoinneissa kysytään joskus, miten liitot itse täyttävät Tähtiseuroiltaan vaadittavat laatukriteerit. Tanssiurheiluliitossa tartuttiin asiaan jo vuosi sitten, jolloin liitossa tehtiin ensimmäinen sisäinen auditointi. Arvioitikriteerit olivat lähes samat ja osin vähän laajemmatkin, kuin varsinaiset Olympiakomitean hyväksymät Tähtiseurakriteerit. Niin kuin muistatte, ihan kaikki kriteerit eivät silloin täyttyneet ja Tähtimerkkikin olisi jäänyt saamatta. Auditoinnissa nousi esille monia tärkeitä erityisesti tulevaisuuden suunnitteluun, hallintoon, johtamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön ja viestintään liittyviä kehittämiskohteita.

Maanantaina 6.5.2024 pidetyssä seuranta-auditoinnissa oli upeaa havaita, että moneen keskeiseen asiaan oli jo vuoden aikana tullut isoja muutoksia. Liitolle oli vahvistettu uusi selkeä visio ja toimintastrategia tuleville vuosilleen. Strategiatyön kanssa käsikädessä oli rakennettu myös uusi henkilöresurssi- ja organisaatiomalli sekä sen toimintaperiaatteet, jotta strategiset tavoitteet ja toiminta mahdollistuvat myös käytännössä.

Arvot oli myös avattu ja sanoitettu. Arvokeskustelu sekä näytöt ja havainnot arvojen mukaisesta käytännön toiminnasta ovat olleet vahvasti esillä liittohallituksen, jaostojen ja työryhmien toiminnassa ja jopa liiton jokapäiväisessä viestinnässä. Ehkä seuroille ja jäsenistölle näkyvimpänä muutoksena on ollut viestinnän selkeä parantuminen. Viestintä on yhä laajempaa, läpinäkyvämpää ja ajankohtaisempaa. Nyt viestitään herkästi myös ns. keskeneräisistä ja kehittämistyön alla olevista asioista. Vuorovaikutuksellinen ja kahdensuuntainen viestintä on vilkastunut ja yhteydenotot jäsenistöltä eri toimijoille on lisääntynyt. Nettisivut ja niiden selkeyden ja käyttömukavuuden puute keskusteluttavat jäsenistöä. Todettiin, että sivujen kokonaan uusimiselle tällä hetkellä ole taloudellisia mahdollisuuksia. Ongelmat on tunnistettu ja sivuja parannetaan sekä sisältöjä päivitetään ja uusitaan mahdollisuuksien mukaan koko ajan.

Ja vielä yksi ilon aihe. Yhä laajempi vapaaehtoisten joukko on nyt mukana edistämässä liiton toimintaa, seurayhteistyötä sekä vision toteutumista. Liiton organisaatioissa, sen hallinnossa, jaoksissa ja työryhmissä on vastuun kantajina ja aktiivisesti mukana kolmen palkatun henkilön lisäksi 50 henkilöä, joilla on yhteensä 98 eri roolia. Edellisessä auditoinnissa vastaava luku oli 36/85.

Auditointien välinen vuosi ollut liitossa voimakasta suunnan hakemista, strategiatyötä, toiminnan reformia ja toimintaedellytysten luontia. Menee vielä jonkin aikaa, että kaikki uudistukset toimivat liiton arkipäivässä ja niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan mitata ja arvioida. Tulevissa auditoinneissa näitäkin sitten selvitellään.

Kaikki laatujärjestelmät ja arvioinnit perustuvat sille, että toimintaa kehitetään ja asioita tehdään yhä paremmin ja paremmin. Tässäkin auditoinnissa jäi vielä joitakin asioita työn alle. Merkittävimmät ja vaikutuksiltaan ehkä suurimmat ovat sidosryhmäyhteistoiminnan kirkastaminen sekä riskien hallinta. Riskien hallinta nousee isoon rooliin mm. taloudellisissa uhkakuvissa, joissa valtion järjestöavustusten tuki vähenee. Tulevaisuuden tavoitteena on laatia myös liitolle Toimintakäsikirja, johon kootaan kaikki keskeiset toiminnot, palveluprosessit ja toimintaperiaatteet. Siis aivan samanlainen, kuin mikä vaaditaan Tähtiseuroilta. Mutta ”peruna kerrallaan”, kuten Keija Tahkokallio sanoo.

Auditoinnissa oli mukana liiton toimiston, liittohallituksen/jaoston edustaja ja seurakehittäjä. Ulkopuolisena asiantuntijana oli Kari Ekman, jolla on pitkä ja monipuolinen näkemys eri lajiliittojen ja urheiluseurojen toiminnasta ja toimintaolosuhteista Etelä- ja Lounais-Suomen alueilta.

TanssiDans on maailman ensimmäinen!

JULKAISTU: 21.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Nyt se on totta! TanssiDans on Suomen Tanssiurheiluliiton ensimmäinen tanssiseura, joka on auditoitu Huippu-urheilun Tähtiseuraksi 19.3.2024. Onneksi Olkoon Huippu-Seura!

Seura on myös Lasten ja nuorten sekä myös Aikuisten Tähtiseura, joten tähtikranssiin tulee nyt kolmas tähtikehä. Toimintaa ohjataan ja johdetaan isolla sitoutumisella, intohimolla ja em. kolmen tähden ohjelmalla. Kaikkien auditoijien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan seura on tähtensä ansainnut rohkealla ja kehittävällä työotteella, monitahoisella ja yli lajiliittojenkin rajojen ylimenevällä verkostoyhteistyöllä, kansainvälisellä toiminnalla sekä vahvalla seuran sisäistä yhteisöllisyyttä lisäävillä ja varmistavilla toimintatavoilla. Huippu-urheilun Tähtiohjelman keskiössä on hyvin suunniteltu, organisoitu ja johdettu asiantunteva valmennustoiminta ja sen kehittäminen sekä kiinteä vuorovaikutus ja suunnitelmallisuus harrastajien ja urheilijoiden sekä heidän huoltajien ja vanhempien kanssa. Jälleen kerran, samoin kuin edellisissäkin auditoinnissa tuli esille seuran poikkeuksellisen vahva tapa ja innostus puhaltaa yhteen hiileen sekä toteuttaa yhteisen päämäärän periaatetta. Isolla joukolla kolmetuntinen meni nopeasti. Lisävirtaa saimme Niinan ohjaamalla Peikkojumpalla, johon osallistuivat sekä paikalla että verkon kautta mukana olevat. Tauotukset ja taukojumpat ovat osa liiton omaa kampanjaa, jolla se on sitoutunut omalta osaltaan Toimintakykyinen Suomi-haasteeseen.

Tanssiurheiluliiton ensimmäinen huippu-urheilun Tähtiseura-auditointi 19.3.2024

JULKAISTU: 19.3.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton ensimmäinen huippu-urheilun Tähtiseura-auditointi tehtiin tänään 19.3.2024. Auditoitavana oli TanssiDans, Kirkkonummelta.

Tanssiurheiluliitto haki huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmaan pääsyä Olympiakomitealta vuona 2020. Hakemus hyväksyttiin vuoden 2020 lopulla ja huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman vaatimia kriteerejä, sekä muuta dokumentointia alettiin valmistella vuoden 2021 alussa. Kriteerit saatiin valmiiksi ja Olympiakomitea hyväksyi ne seuraavan vuoden alussa. 2022 vuoden keväällä kutsuttiin ensimmäiset huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman peruskriteerit täyttävät seurat  huippu-urheilun Tähtiseurapolulle. Näistä kolmesta seurasta ensimmäisenä pääsi auditointiin saakka TanssiDans . Kuvia ja lyhyitä videoita auditointitapahtumasta löydät liiton some-kanavilta.

 

 

TanssiDansin auditointi 8.2.2024

JULKAISTU: 14.2.2024, KATEGORIAT: Yleinen

 

Kirkkonummelainen tanssiurheiluseura TanssiDans on vahva Lasten ja nuorten sekä Aikuisten Tähtiseura. Tähtiseuruus ja laatuseuran toimintaperiaatteet näkyvät kaikessa seuran toiminnassa ja viestinnässä. Seuran valitsema ja vaalima seuratoimintaa ja sen harrastus- ja urheilutoimintaa ohjaava perusajatus kuuluu, näkyy ja hehkuu punaisena lankana haastateltiinpa sitten lapsia, nuoria, aikuistanssijoita, ohjaajia sekä omia ja ulkopuolisia valmentajia tai operatiivista toimijajoukkoa. Yhteisöllisyys sekä eri ikäisten ja kaikille taitotasoille suunnatut yhteiset harjoitukset, leirit, tapahtumat ja kilpailumatkat ovat se liima, joka sitoo joukkoa yhteen. Tuloksena on vahva näkyvä ja kuuluva yhteisöllisuus sekä  seuraylpeys ja -rakkaus. Tälle perustalle on hyvä jatkaa kehittämistyötä visioimalla seuran tulevaisuuskuvaa ja rakentamalla sille toimintastrategiaa.  Kohta taas tavataan, sillä Huippu-urheilun Tähtiohjelman auditoinnille on varattu jo auditointipäivä. Sen jälkeen seura on liiton ensimmäinen tanssiurheiluseura, jolla on kaikki kolme Tähtimerkkiä.