Liiton auditointi tehtiin 6.5.2024

JULKAISTU: 8.5.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Liitonkin tavoitteena Tähtimerkkilaadun arvoinen toiminta ja palvelu                                 8.5.2024/KL

Seurojen Tähtiseura-auditoinneissa kysytään joskus, miten liitot itse täyttävät Tähtiseuroiltaan vaadittavat laatukriteerit. Tanssiurheiluliitossa tartuttiin asiaan jo vuosi sitten, jolloin liitossa tehtiin ensimmäinen sisäinen auditointi. Arvioitikriteerit olivat lähes samat ja osin vähän laajemmatkin, kuin varsinaiset Olympiakomitean hyväksymät Tähtiseurakriteerit. Niin kuin muistatte, ihan kaikki kriteerit eivät silloin täyttyneet ja Tähtimerkkikin olisi jäänyt saamatta. Auditoinnissa nousi esille monia tärkeitä erityisesti tulevaisuuden suunnitteluun, hallintoon, johtamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön ja viestintään liittyviä kehittämiskohteita.

Maanantaina 6.5.2024 pidetyssä seuranta-auditoinnissa oli upeaa havaita, että moneen keskeiseen asiaan oli jo vuoden aikana tullut isoja muutoksia. Liitolle oli vahvistettu uusi selkeä visio ja toimintastrategia tuleville vuosilleen. Strategiatyön kanssa käsikädessä oli rakennettu myös uusi henkilöresurssi- ja organisaatiomalli sekä sen toimintaperiaatteet, jotta strategiset tavoitteet ja toiminta mahdollistuvat myös käytännössä.

Arvot oli myös avattu ja sanoitettu. Arvokeskustelu sekä näytöt ja havainnot arvojen mukaisesta käytännön toiminnasta ovat olleet vahvasti esillä liittohallituksen, jaostojen ja työryhmien toiminnassa ja jopa liiton jokapäiväisessä viestinnässä. Ehkä seuroille ja jäsenistölle näkyvimpänä muutoksena on ollut viestinnän selkeä parantuminen. Viestintä on yhä laajempaa, läpinäkyvämpää ja ajankohtaisempaa. Nyt viestitään herkästi myös ns. keskeneräisistä ja kehittämistyön alla olevista asioista. Vuorovaikutuksellinen ja kahdensuuntainen viestintä on vilkastunut ja yhteydenotot jäsenistöltä eri toimijoille on lisääntynyt. Nettisivut ja niiden selkeyden ja käyttömukavuuden puute keskusteluttavat jäsenistöä. Todettiin, että sivujen kokonaan uusimiselle tällä hetkellä ole taloudellisia mahdollisuuksia. Ongelmat on tunnistettu ja sivuja parannetaan sekä sisältöjä päivitetään ja uusitaan mahdollisuuksien mukaan koko ajan.

Ja vielä yksi ilon aihe. Yhä laajempi vapaaehtoisten joukko on nyt mukana edistämässä liiton toimintaa, seurayhteistyötä sekä vision toteutumista. Liiton organisaatioissa, sen hallinnossa, jaoksissa ja työryhmissä on vastuun kantajina ja aktiivisesti mukana kolmen palkatun henkilön lisäksi 50 henkilöä, joilla on yhteensä 98 eri roolia. Edellisessä auditoinnissa vastaava luku oli 36/85.

Auditointien välinen vuosi ollut liitossa voimakasta suunnan hakemista, strategiatyötä, toiminnan reformia ja toimintaedellytysten luontia. Menee vielä jonkin aikaa, että kaikki uudistukset toimivat liiton arkipäivässä ja niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan mitata ja arvioida. Tulevissa auditoinneissa näitäkin sitten selvitellään.

Kaikki laatujärjestelmät ja arvioinnit perustuvat sille, että toimintaa kehitetään ja asioita tehdään yhä paremmin ja paremmin. Tässäkin auditoinnissa jäi vielä joitakin asioita työn alle. Merkittävimmät ja vaikutuksiltaan ehkä suurimmat ovat sidosryhmäyhteistoiminnan kirkastaminen sekä riskien hallinta. Riskien hallinta nousee isoon rooliin mm. taloudellisissa uhkakuvissa, joissa valtion järjestöavustusten tuki vähenee. Tulevaisuuden tavoitteena on laatia myös liitolle Toimintakäsikirja, johon kootaan kaikki keskeiset toiminnot, palveluprosessit ja toimintaperiaatteet. Siis aivan samanlainen, kuin mikä vaaditaan Tähtiseuroilta. Mutta ”peruna kerrallaan”, kuten Keija Tahkokallio sanoo.

Auditoinnissa oli mukana liiton toimiston, liittohallituksen/jaoston edustaja ja seurakehittäjä. Ulkopuolisena asiantuntijana oli Kari Ekman, jolla on pitkä ja monipuolinen näkemys eri lajiliittojen ja urheiluseurojen toiminnasta ja toimintaolosuhteista Etelä- ja Lounais-Suomen alueilta.