Päivä: 17.4.2024

Toiminnanjohtajan palsta 16/24

JULKAISTU: 17.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Liittohallitus päätti viime vuoden suunnittelupäivässä elokuussa vahvistaa hyvää hallintoa ja ottaa käyttöön jäsenyhdistysten Vuosi-ilmoituksen. Kyselyn tavoitteita oli useita kuten selvittää jäsenyhdistysten nykytilaa ja tarpeita sekä saada liiton kannalta tärkeät yhteystiedot ajan tasalle. Kysely valmisteltiin pikavauhtia ja avattiin syyskuussa. Ensimmäiseen pyyntöön täyttää ja palauttaa kysely vastasi alle puolet yhdistyksistä. Koska kysely on tärkeä ei vain liiton kannalta vaan myös tärkeä tietolähde liiton rahoittajan, Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) hakemuksiin ja raportointeihin liittohallitus päätti asettaa kyselyyn vastaamisen sanktion uhalla pakolliseksi. Lopulta marraskuussa vastaukset oli saatu lähes kaikilta jäsenyhdistyksiltä (67 vastausta).

Liiton jäsenyhdistyksistä 17 on Tähtiseuroja ja 39 kuuluu alueensa Aluejärjestöön. Seurakehittäjän tekemän tarkemman analyysin mukaan Tähtiseurat voivat usealla kriteerillä mitattuna keskimääräisesti paremmin verrattuna seuroihin, joilla statusta ei ole. Aluejärjestöön kuulumalla yhdistys saa apua, kolutusta ja hyvät verkostot oman toimintansa tueksi omalla alueellaan. Valtaosassa liiton jäsenyhdistyksistä on 1–150 jäsentä. Kaikista yhdistysten jäsenitä 27 % on alle 18-vuotiaita. Liiton yhtenä strategisena tavoitteena on kaksinkertaistaa liiton jäsenmäärä vuoteen 2029 mennessä ja vieläpä niin, että lasten ja nuorten harrastajien määrä saadaan kasvuun. Tämän tavoitteen savuttaminen vaatii yhteisiä toimia liiton toimijoilta ja jäsenyhdistyksiltä.

Yhdistyksissä toimivien ohjaajien, valmentajien, ja ammattilaisten määrää kysyttäessä vastaukset olivat hieman ristiriitaisia nykytilan todellisuuden kanssa. Koulutettujen seuraohjaajien määräksi saatiin 224 ohjaajaa ja koulutettujen seuravalmentajien määräksi ilmoitettiin 172 valmentajaa, nämä luvut ovat mahdollisia ja todennäköisesti aivan oikea. Yhdistyksissä toimivien ammattilaisten määräksi ilmoitettiin 240. Tämä luku ei voi pitää paikkaansa, sen selityksenä lienee, että samat henkilöt opettavat monissa eri yhdistyksissä ympäri Suomea. Selkeä ongelma oli ilmoitetuissa lisensoitujen ohjaajien, valmentajien ja ammattilaisten määrissä. Viime vuonna valmentajalisenssin lunasti 14 valmentajaa/opettajaa. Yhdistysten ilmoituksessa lisenssi oli 106:lla ohjaajalla tai valmentajalla ja 110:llä ammattilaisella. Suunnitteilla olevan valmentajalisenssiuudistuksen jälkeen, ensi vuona, nämä luvut toivottavasti nousevat yli tuon ilmoitetun määrän.

Suosituimpien viikkoryhmine top kolme olivat vakio- ja latinaistanssiryhmät, lasten ryhmät ja latin show- ryhmät. Tuloksesta puuttuu FDO:n tiedot, koska FDO järjestää vain kilpailutoimintaa. Suurin osa jäsenyhdistyksistä järjestää toimintaansa omaksi vuokratuissa ja/tai kunnalta vuokratuissa tiloissa. Useilla yhdistyksillä on käytössä monenlaisia tiloja. Yhdistysten talouslukuja koskeviin kysymyksiin osa jättivät syystä tai toisesta vastaamatta tai ymmärsi kysymykset väärin. Yli 50 % vastanneista seuroista toimii alle 35 000 € liikevaihdolla. Vahva talous on yhdistyksen elinvoimaisuuden yksi tae. Valtaosa vastanneista arvio oman elinvoimaisiuutensa ja toimintakykynsä hyväksi tai kohtalaiseksi. Yhdistysten liikevaihtoja seuraamalla pystytään todentamaan toimialan taloudellinen merkitys yhteiskunnassa. Tämän kyselyn pohjalta voidaan todeta, että toimialla liikkuu rahaa yli 6 miljoonan euroa.

Yhdistysten kertomat toiminnan suurimmat haasteet olivat uusien harrastajien saaminen, vapaaehtoisten riittävä määrä, markkinointi, hallinnon henkilöresurssit ja talous. Vähiten haasteita koettiin olevan valmennusosaamisessa ja työtapojen ja ohjeiden puutteellisuudessa. Lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ongelmia useammalla vastausvaihtoehtona olleella osa-alueella, jotkut jopa kaikilla. Kysymykseen ”Kaipaatteko liitolta tukitoimia seuran kehittämisessä”, reilu puolet vastanneista vastasi kyllä, mutta selkeästi yli kolmannes ei. Avoimia vastauksia kysymyksiin ”Millaisia tukitoimia kaipaatte liitolta” ja ”Muut terveiset liitolle” tuli runsaasti.

Vuosi-ilmoituksen vastausten läpikäynnin, datan tuottamisen ja raportoinnin teki opintoihinsa liittyvänä työharjoitteluna Ville Väätäinen ohjaajanaan seurakehittäjä Katriina Lahti. Liittohallitus on tutustunut raporttiin ja tulokset viedään tutustuttavaksi ja toimenpiteitä varten kaikkiin liiton jaoksiin ja valiokuntiin. Tuloksia tullaan hyödyntämään OKM raportoinnissa ja liiton toiminnan kehittämiseen. Raporttia käytetään apuna myös liiton strategiatyössä. Iso merkitys oli myös yhdistysten yhteystietojen, sähköpostiosoitteiden ja laskutustietojen ajan tasalle saamisella.

Vuosi-ilmoitus kysely tehdään jatkossa vuosittain. Kyselyyn saatujen vastausten pohjalta kysymyksiä tullaan tarkentamaan ja ohjeistusta parantamaan. Seuroja tullaan muistuttamaan kyselystä alku syksystä, ennen kuin vastausaika alkaa. Varautukaa vastaamiseen keräämällä kysytty tieto helposti saataville tai vastatkaa kyselyyn ryhmänä, jossa on paikalla eri osa-alueiden asiantuntijoita yhdistyksestänne.

Hieman viileämmän kevätviikon terveisin

Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)