Päivä: 19.9.2023

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun tilaa seuroissa ja yhdistyksissä kartoitetaan – kysely avoinna 15.10. saakka

JULKAISTU: 19.9.2023, KATEGORIAT: Paratanssiurheilu, Yleinen

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun tilaa seuroissa ja yhdistyksissä kartoitetaan – kysely avoinna 15.10. saakka

Tanssiurheiluseurat, teiltä pyydetään vastausta tähän tärkeään kyselyyn – vastaamiseen menee vain noin 5 min! 

Suomen Paralympiakomitea toteuttaa yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran ja Finland Svenska Idrottin kanssa syksyn aikana kyselyn urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa soveltavan liikunnan ja paraurheilun tilaa seuroissa ja yhdistyksissä sekä saada selville, millaisia tuen tarpeita seuroilla ja yhdistyksillä on palvelujen järjestämisessä toimintarajoitteisille henkilöille.

Toimintarajoitteisilla henkilöillä tarkoitetaan kyselyn kontekstissa kaiken ikäisiä liikkujia ruohonjuuritason kokeilijoista ja harrasteliikkujista aina kilpatason urheilijoihin saakka. He voivat toimia esimerkiksi paraurheilun lajeissa, Special Olympics -urheilussa (kuten Unified-toiminta), elinsiirtourheilussa tai kuurojen urheilussa. He voivat olla mukana myös muissa rooleissa, kuten ohjaajina, valmentajina tai vapaaehtoisina.

Kyselyssä kerätään tietoa Paralympiakomitean koordinoimaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Avoimet ovet VOL2 -hankkeeseen. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2023 ja se on jatkoa Avoimet ovet -hankkeelle (2020–2023). Kysely on myös osa hankekoordinaattori Nina Peltosen YAMK:n opinnäytetyötä Kajaanin Ammattikorkeakouluun.

Kyselystä on kaksi eri versiota; toinen urheiluseuroille ja toinen liikuntaa järjestäville yhdistyksille. Yhdistyksiä voivat olla esimerkiksi paikalliset vammais- tai kansanterveysyhdistykset. Kyselyyn vastaaminen kestää noin viisi minuuttia ja vastaamisen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Kyselyyn voi osallistua myös anonyymisti.

Kysely on avoinna 15.10.2023 saakka.

Siirry seuroille suunnattuun kyselyyn tästä

Siirry yhdistyksille suunnattuun kyselyyn tästä

Lue lisää:

Lisätiedot:

Kurinpitovaliokunnan päätökset kuluvan vuoden (2023) aikana

JULKAISTU: 19.9.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton kurinpitovaliokunta on kuluvan vuoden 2023 aikana tehnyt seuraavat kurinpitoon liittyvät päätökset. (19.9.2023)

 Ilmoitus tanssiopettaja epäeettisestä käyttäytymisestä oppilaitoksen aamuharjoituksissa.

SUEK on tutkinut asiaa ja päättänyt olla jatkamatta tutkintaa. Perusteena on se, että asia on soviteltu osapuolten välillä.

Liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten mukaan sovittelu on ensisijainen ratkaisumuoto.

Tanssiurheiluliiton kurinpitovaliokunta toteaa, että mikäli asian käsittely urheilun yhteisessä kurinpitoprosessissa päättyy sovintoon, ei asia palaudu lajin sisäiseen kurinpitoon vaan asia on urheilun sisäisen kurinpidon osalta loppuun käsitelty.

Tanssiurheiluliiton kurinpitovaliokunta ei ota tapausta edellä mainituilla perusteilla käsittelyyn.

Rasistinen kirjoittelu sosiaalisessa mediassa

Tanssiurheiluliiton kurinpitovaliokunta toteaa, että kirjoituksen voidaan katsoa kohdistuvan ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja näin ollen täyttävän kansalaisuuteen kohdistuvan mikroagression piirteet. Kirjoituksen julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on vähintäänkin epäasiallista käytöstä.

Varsinainen rasismin kynnys ei kirjoituksessa ylity, mutta tekstin osalta on olemassa huomattava vaara sellaiseen. Kurinpitovaliokunta ei hyväksy minkäänlaista etniseen taustaan tai kansalaisuuteen kohdistuvaa rasistissävytteistä kommunikointia.

Kurinpitovaliokunta päättää antaa kirjoittajalle kirjallisen huomautuksen ja neuvoo jatkossa noudattamaan varovaisuutta vastaavien ilmausten käytössä.

Tanssiurheiluliiton valmentajakouluttajan epäasiallinen kommentointi koulutustilanteessa. 

Kurinpitomääräysten 5 pykälän mukaan tällainen ilmoitus voidaan ottaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn vain painavasta syystä.

Tässä tapauksessa ei ole tullut esille painavaa syytä, joten asiaa ei oteta käsittelyyn.

Urheilijan tukihenkilön epäasiallinen käytös, liittyen kilpailuprotesteihin.

Tanssiurheiluliiton kurinpitomääräysten 5.2 kohdan mukaan tällainen ilmoitus käsitellään ainoastaan painavasta syystä. Ilmoituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka edellyttäisivät asian käsittelyä. Protestin tekeminen ei ole riittävä peruste etenkään, kun protestin käsitellyt toimielin ei ole pitänyt protestia epäasiallisena.

Näin ollen tapausta ei oteta kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

Seuran laiminlyönti ilmoittaa henkilöjäsenluettelo järjestösääntöjen 5 § mukaisesti

Seura on sitoutunut Tanssiurheiluliiton jäsenenä liiton sääntöihin, jolloin seuran tehtävänä on tiedottaa omiksi jäsenikseen aikovia tietojen luovuttamisesta liitolle, minkä jälkeen jäseneksi aikova voi itse päättää haluaako hän seuran jäseneksi vai ei.  Valiokunta toteaa, ettei seuralla ole ollut hyväksyttävää perustetta olla ilmoittamatta jäseniään sääntöjen määräämällä tavalla ainakaan niiden jäsenten, jotka antavat suostumuksen tietojen luovuttamiseen ja kilpailevien urheilijoiden osalta.

Seura on esittänyt epäilyn jäsenten epätasa-arvoisesta kohtelusta, josta kurinpitovaliokunta katsoo, ettei konkreettista näyttö jäsenten epätasa-arvoisesta kohtelusta liiton sisällä ole olemassa.

Kurinpitovaliokunta päättää antaa seuralle kirjallisen varoituksen.

Neljän urheilijan kilpaileminen ilman seuran jäsenyyttä

Esitetyn näytön perusteella on syytä epäillä sääntörikettä, mutta myös vastakkaista näyttöä on. Asiaa käsiteltäessä joudutaan punnitsemaan sana sanaa vastaan. Urheilijat ovat oman ilmoituksensa mukaan olleet seuran jäseniä kilpaillessaan Tanssiurheiluliiton kilpailuissa. Asian ratkaisemista vaikeuttaa pitkän ajan kuluminen tapahtumasta.  Rikkeeseen olisi pitänyt vedota kohtuullisessa ajassa.

Kurinpitovaliokunta päättää, ettei ota asiaa käsittelyyn.

Kaikkien päätösten kirjalliset pöytäkirjat liitteineen on nähtävissä Tanssiurheiluliiton toimistolla.