Yhteenveto liiton strategiakyselyyn annetuista vastauksista

JULKAISTU: 15.2.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto toteutti tammi-helmikuussa jäsenseuroille suunnatun kyselyn liiton strategiatyön tueksi. Vastauksia toivottiin kaikilta jäsenseuroilta, yhdeltä avainhenkilöltä per seura. Vastauksia tuli yhteensä 25 henkilöltä. Seuratoimijoilta vastauksia saatiin 21 henkilöltä, ja lisäksi kyselyyn vastasi henkilöitä liiton toimistosta sekä liittohallituksesta. Vastaajista 68 prosenttia edusti vakio- ja latinalaistansseja, 12 prosenttia rock’n’swing-tansseja, neljä prosenttia latin showta ja 16 prosenttia jotain muita lajeja. Potentiaalisiin vastaajamäärin nähden kyselyn vastausprosentti jäi heikoksi, 22 prosenttiin.

Asteikolla 5 (erittäin tyytyväinen) – 1 (ei lainkaan tyytyväinen) vastaajien tyytyväisyys liiton toimintaan oli keskimäärin 2,68. Tyytyväisyys liiton nettisivuihin oli vielä heikompi, 2,36. Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka hyvin he tuntevat liiton toimintaa asteikolla 5 (erittäin tunnettu) – 1 (ei lainkaan tunnettu). Vastaajat kertoivat tuntevansa liiton tehtävät (keskiarvo 4,2) ja arvot (3,48) melko hyvin, mutta vision (3,0) ja strategian (2,76) heikommin.

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille arvioita liiton toiminnasta ja miten sitä tulisi kehittää. Eri lajien ja organisaatioiden muodostaman kokonaiskuvan kirjo ja ajoittainen sekavuus näkyi sekä vastauksissa, että niiden välillä. Toisaalta toivottiin lisää panostusta tiettyihin lajeihin, ja toisaalta taas enemmän kaikkien lajien tasapuolista huomiointia. Myös kansainvälisen kilpailukentän ja eri organisaatioiden sekavuus nousi esille. Toimiston resursseista ja niiden riittävyydestä lajin kehittämiseksi oltiin huolissaan. Liitolta toivottiin lisää panostuksia markkinointiin ja tanssiurheilun näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseen, sekä myös avointa tiedottamista jäsenistön suuntaan. Erityisesti näkyvyyttä perinteisessä mediassa kaivattiin lisää, ja tähän liittyen viime vuoden Kuopion SM-kisojen televisiointi saikin kiitosta.

Vastauksissa muistutettiin paljon myös seurojen tukemisesta ja palvelemisesta. Kosketuspintaa ja jalkautumista seuratasolle ja tapahtumiin toivottiin enemmän, kuten myös seurojen tukemista mm. alueellisesti tasapuolisesti. Kuten eräässä vastauksessa todettiin, “liiton pitäisi olla keräävä voima sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja seurojen välistä yhteistyötä”. Harrastajamäärien kasvattaminen on koko tanssiyhteisön yhteinen tavoite ja toive, ja tähän kaivattiin liitolta enemmän panostuksia ja tukea. Myös tiettyjen asenteiden ja mielikuvien muutokseen kaivattiin toimia.

Liiton nettisivuihin liittyen vastaajat kaipasivat selkeyttä, sillä nykyisellään suuren tietomäärän joukosta on vaikea löytää etsimäänsä. Moni tieto on liian monen klikkauksen päässä ja sivujen logiikka ei toimi. Lisäksi toivottiin parannusta mm. sivujen mobiilikäyttöön, hakutoimintoon, tietojen ajantasaisuuteen sekä visuaaliseen ilmeeseen.

Strategiatyöhön liittyen vastaajat peräänkuuluttivat vahvasti seurojen ja liiton yhteistyötä ja seurojen osallistamista työstöön. Strategian päivitystä ja siitä avoimesti tiedottamista pidettiin hyvänä asiana. Odotuksia oli myös strategian jalkauttamisesta seuroihin. Strategian on myös näyttävä konkreettisina tekoina läpi linjan.

Strategiatyöryhmä kiittää kaikkia vastanneita arvokkaista mielipiteistä ja kehittämisehdotuksista! Kyselyn antia käytetään strategiatyön lisäksi liiton toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Strategiatyöryhmä jatkaa työtään ja prosessin etenemisestä ja seuraavista askeleista tiedotetaan liiton viestintäkanavissa.