Aikuisten terveys-, hyvinvointi-, kunto- ja tanssiliikuntahanke

JULKAISTU: 26.7.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto ry julistaa kaikille jäsenseuroilleen avoimen haun, jossa seurat pääsevät tekemään oman ehdotuksensa liikuntaohjelmasta, jonka kohteena on tanssiharrastusta aloittelevat aikuiset.

Tarkoituksena on, että seura suunnittelee, kehittää, palvelumuotoilee, tuotteistaa, antaa hankkeelle nimen, laatii markkinointi- ja viestintämateriaalin sekä toteuttaa ohjelman.

Seuralla on käytössään STUL:n taloudellinen tuki (hankkeen omavastuuosuus 5.000 €). Hankkeen kokonaisbudjetti on siis maksimissaan 10.000 €. Hanketta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmasta ja sen taloudellisella tuella, kriteereillä ja pelisäännöillä. Valmis tuotemalli on hankevuoden jälkeen vapaasti kaikkien STUL:n seurojen käytössä edistämässä mm. seurojen jäsenhankintaa ja monipuolistamassa palvelukonsepteja.

Liitto valitsee toteutettavaksi sopivan hanke-ehdotuksen ja varaa budjetissaan hankkeelle seuran omavastuuosuuden (maksimissaan yhteensä 5.000 €). Liitto vastaa hankevuoden jälkeen hankemallin levittämisestä, tiedottamisesta ja markkinointimateriaalin jakamisesta seuroille.

Liitto edellyttää, että seurat tutustuvat huolellisesti KKI -hankerahoituksen toimintaperiaatteisiin ja kriteereihin ja että seura toteuttaa, seuraa, arvioi ja raportoi hankkeen näiden ohjeiden mukaisesti. Lisäksi seura raportoi hankkeesta ja tuloksellisuudesta Suomen Tanssiurheiluliitolle erillisen suunnitelman mukaan.

Liitto painottaa erityisesti, että valittu ohjelma on helppo toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä eri puolilla Suomea ja että se on myös vakiinnutettavissa seurojen palvelukonseptiin pitkälläkin aikajänteellä.

Aikataulu on rakennettu siten, että mikäli seuran esitys ei tule valituksi liiton tukemaksi KKI -hankkeeksi, seuralla on aikaa ja mahdollisuus hakea KKI -hanketta omana hakunaan.

Aikataulu:

 • Hanke-ehdotukset perusteluineen sekä rahoitus- ja vakiinnuttamissuunnitelmineen lähetetään sähköpostitse liiton toimistoon osoitteeseen toimisto (ät) tanssiurheilu.fi 26.8.2018 mennessä.
 • Jotta kaikki hankesuunnitelmat ovat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa, liiton toimistossa hankesuunnitelmateksteistä poistetaan/piilotetaan ennen viemistä päätöksentekoon kaikki tieto, joka paljastaisi hakija-, seura- ja paikkakuntatiedot.
 • Liiton hallitus tekee valinnat 2.9.2018 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan seuroille välittömästi. Valittu seura voi vielä tarkentaa hakemusta ja seurat, jotka eivät tule valituksi ko. ohjelmaan liiton tuella, voivat hakea hanketta omana hakunaan.
 • KKI:n hankehaku on 1. – 30.9.2018 (seura siis tekee itse hankehaun KKI:lle). Päätökset saadaan vuoden vaihteeseen mennessä.
 • Mikäli hanke hyväksytään KKI -hankkeeksi, se voi käynnistyä vuoden 2019 alusta ja se päättyy marraskuussa 2019.


Hankeohjelman valinnassa painotetaan
, että on tarkkaan mietitty ja perusteltu

 • kohderyhmä ja sen koko (harrastustaan aloittava työikäinen väestö)
 • kohderyhmän tavoittavat viestintä- ja markkinointikeinot ja kanavat
 • ohjelman tavoitteet, sisältö ja aikataulu, jossa on huomioon otettu myös terveyskasvatukselliset näkökulmat
 • taloussuunnitelma ja taloushallinnolliset järjestelyt
 • henkilöstö-, osaamis- ja toiminnalliset resurssivaatimukset
 • viestintäsuunnitelma ryhmän sisällä hankkeen aikana
 • mahdolliset yhteistyökumppanit ja näiden rooli ja toiminta hankkeen aikana
 • mittarit ja tavoitetaso, joilla arvioidaan hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja tuloksellisuutta
 • raportointimenettelyt KKI:lle sekä STUL:n hallitukselle
 • mahdolliset riskitekijät ja varautuminen poikkeaviin tilanteisiin
 • vakiinnuttamissuunnitelma ja näkökulmat sen käytännön toteuttamiselle
 • hankkeen vastuuhenkilö/-henkilöt

Lisätietoja hankehausta antaa seurakehittäjä Katriina Lahti (katriina.lahti54 (ät) gmail.com, 050 5955358).